Käyttöehdot

YLEISTÄ

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Indiedays Oy:n (jäljempänä “Indiedays”) tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii Indiedays.com -sivustolla (jäljempänä ”Sivusto”), jonka alidomaineilla julkaistaan blogeja (jäljempänä ”Blogi”).

Joidenkin Palvelun osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee kunkin Palvelun yhteydessä erikseen. Indiedaysillä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

Kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi Sivustolla. Käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, sekä antaa rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisesti edelletyt tiedot.

Palvelu voi sisältää myös maksullisia osioita. Palvelun maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen kyseisen Palvelun yhteydessä. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Voimassa olevat hinnat ovat kulloinkin nähtävissä Sivustolla. Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai huoltajan suostumusta.

Indiedays on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Sivustolla 10 päivää ennen muutosten voimaan astumista. Viranomaisten määräyksistä aiheituvat muutokset käyttöoikeuksissa astuvat kuitenkin voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

PALVELUN SISÄLTÖ

Indiedays pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. Indiedays vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Indiedays ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Blogien sisällöstä vastaavat sisällöistä vastaavat Blogien kirjoittajat. Indiedays ei myöskään vastaa Palvelun keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä mielipiteistä tai kommenteista.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää palveluja Indiedaysin, Blogien kirjoittajien tai kolmansien osapulien tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

VASTUURAJOITUS

Indiedays ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu lääketieteellisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi Indiedaysiä sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Indiedaysiä kohtaan vaatimuksia.

Indiedays ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Indiedaysin vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä.

Indiedays ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

TUNNISTEET

Käyttäjän Indiedaysiltä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) ovat käyttäjäkohtaisia eikä Käyttäjä saa luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa tunnisteiden säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja maksuista.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen osapuolen haltuun, Käyttäjän on ilmoitettava asiasta viipymättä Indiedaysille sähköpostilla osoitteeseen indiedays@indiedays.com. Indiedaysillä on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun tai kadonneet. Indiedaysillä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos Käyttäjästä, Palvelun toimittamisesta, verkosta, tietoturvasta, viranomaismääräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. Indiedays voi vaihtaa tunnisteet myös Käyttäjän pyynnöstä.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Indiedays tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Indiedays ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Indiedays ei myöskän vastaa palveluun talletetun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Indiedaysillä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai kun lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Indiedays pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen Sivustolla.

Indiedaysillä on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka Indiedays katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai Indiedaysiä taikka on muutoin näiden käyttöehtojen vastaista.

TIETOTURVALLISUUS

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Indiedays ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Indiedaysille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Indiedays säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat luottamuksellisina suojatulla palvelimella. Indiedays järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Indiedays ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai kyseinen materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Indiedaysille, Indiedaysin sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Indiedaysille tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon, sekä vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien osapuolten esittämiin korvausvaatimuksiin vastaamisesta.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, tai näiden oikeuksienhaltijoiden lupa materiaalin käyttöön.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluun rekisteröityessään totuudenmukaiset tiedot. Indiedaysillä on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut tai näitä käyttöehtoja rikkonut Käyttäjä Palvelusta. Indiedaysillä on oikeus poistaa Palvelusta sellainen sisältö, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.

OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÖÖN

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman Indiedaysin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Indiedaysillä, sen sopimuskumppaneilla sekä Blogien kirjoittajilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä. Indiedaysillä on kuitenkin oikeus korvauksetta muunnella, käyttää, linkittää ja uudelleenjulkaista Käyttäjän Palvelun kautta Sivustolle lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassaan.

KÄYTTÄJÄN TIEDOT

Indiedays kerää ja rekisteröi Käyttäjän itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Indiedays-käyttäjärekisteriin. Rekisterinpitäjä on Indiedays Oy. Rekisteriseloste on saatavilla Sivustolla.

Käyttäjän tulee antaa pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot Indiedaysille sekä ilmoittamaan tietojen muutokset. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot totuudenmukaisina. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Käyttäjän tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että annetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.

Käyttäjärekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, Palvelun hallintaan ja mahdolliseen laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin, asiakaskyselyihin sekä informaation toimittamiseen mm. uutiskirjeinä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä Indiedaysin sekä sen yhteistyökumppaneiden mainonnan suuntaamiseen ja käyttäjien ryhmittelyyn. Indiedays voi lisäksi luovuttaa Käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle henkilötietolain mukaisesti. Indiedays vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjärekisterissä olevat tietonsa henkilötietolain mukaisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Indiedays vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Indiedaysin kirjallista suostumusta. Indiedaysillä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut yrityskaupan tai liiketoimintapaupan yhteydessä toiselle yhtiölle.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Indiedays Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Omat suosikit – helppo tapa lukea blogeja

Omat suosikit –toiminnolla voit parissa minuutissa luoda itsellesi sivun, josta näet seuraamiesi blogien uudet postaukset yhdellä silmäyksellä. Kirjautuminen tapahtuu helposti Facebookin avulla. Kirjaudu tästä: